Yleiset toimitus- ja maksuehdot Animo B.V.

Animo Belgium BV:n yleiset toimitus- ja maksuehdot löytyvät TÄÄLTÄ.

 1. Yleistä
  Seuraavassa esitetään Animo B.V.:n, jäljempänä ”myyjä”, yleiset toimitus- ja maksuehdot. Jäljempänä viitataan aina asiakkaaseen, ostajaan, nimellä ”ostaja”.
 2. Sovellettavuus
  2.1 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin myyjän tarjouksiin ja sopimuksiin.
  2.2 Ainoastaan näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin myyjän tarjouksiin ja sopimuksiin. Ostajan ostoehdot on nimenomaisesti hylätty, eikä niitä sovelleta, ellei myyjä ole nimenomaisesti hyväksynyt niitä kirjallisesti.
 3. Tarjous ja hyväksyminen
  3.1 Kaikki myyjän tekemät tarjoukset ovat sitoumuksettomia. Kauppasopimus katsotaan tehdyksi, kun myyjä on vahvistanut tilauksen kirjallisesti tai kun myyjä on aloittanut sen toteuttamisen.
  3.2 Jos ostaja ei vastusta tilausvahvistuksen sisältöä 24 tunnin kuluessa sen vastaanottamisesta, ostajan katsotaan hyväksyneen sen.
  3.3 Edellä mainituista toimitus- ja maksuehdoista poikkeavat sopimukset, jotka on tehty ostajan työntekijöiden kanssa ja/tai jotka ostajan työntekijät ovat tehneet, ovat sitovia vain, jos myyjän johtaja on ne kirjallisesti vahvistanut.
 4. Toimitusajat
  Ilmoitettuja toimitusaikoja ei missään tapauksessa pidä pitää määräaikoina, ellei toisin ole nimenomaisesti kirjallisesti sovittu. Jos toimitus viivästyy, myyjälle on annettava kirjallinen ilmoitus laiminlyönnistä.
 5. Toimitus ja riski
  5.1 Toimitus tapahtuu ostajan kotiin/liikkeeseen, ellei toisin sovita.
  5.2 Yli 300,- euron nettolaskutusarvon ylittävät tilaukset ilman arvonlisäveroa toimitetaan kuljetuskustannuksin; alle 300,- euron nettolaskutusarvon alittavista tilauksista ilman arvonlisäveroa kuljetuskustannukset maksaa ostaja. Pika-, pika- ja pakettilähetyksistä veloitetaan aina 15 euron lisämaksu.
  5.3 Tavaroiden kuljetus tapahtuu lähtökohtaisesti myyjän vastuulla. Myyjän vastuu rajoittuu aina siihen vakuutusturvaan/korvaukseen, jonka asianomaiset kuljetusvakuutusyhtiöt ovat myöntäneet myyjälle.
  5.4 Toimitusajankohta on aika, jolloin tavarat puretaan/puretaan (varsinainen siirto). Riski siirtyy tällöin ostajalle.
 6. Hyväksyminen
  6.1 Ostaja on aina velvollinen ottamaan tilatut tavarat vastaan, kun taas kieltäytymistapauksessa ostaja vastaa palautusrahdin, varastoinnin ja/tai muiden tarvittavien kustannusten riskistä ja kustannuksista.
  6.2 Kun ostaja on kieltäytynyt tavarasta kerran, myyjä voi ennen toisen toimituksen suorittamista vaatia ostajaa maksamaan kauppahinnan kaikkine kuluineen, mukaan lukien oikeudelliset ja muut perintäkulut.
  6.3 Jos myyjä ryhtyy tässä artiklassa kuvatuista syistä toiseen toimitukseen, tavaroiden kuljetus tapahtuu ostajan kustannuksella ja riskillä.
 7. Ylivoimainen este
  7.1 Ennakoimattomat olosuhteet, jotka kohtuudella estävät tavaran toimittamisen tai oikea-aikaisen toimittamisen, antavat myyjälle oikeuden purkaa sopimus kokonaan tai osittain tai pidentää toimitusaikaa olosuhteiden mukaan enintään kuudella kuukaudella, sanotun kuitenkaan rajoittamatta oikeutta purkaa sopimus edellä mainitulla tavalla myöhemmin tämän ajanjakson aikana. Ostajalla ei ole oikeutta korvaukseen ja/tai purkamiseen ylivoimaisen esteen sattuessa.
  7.2 Kohdassa 7.1 tarkoitettuihin ennakoimattomiin olosuhteisiin kuuluvat muun muassa:
  a. sota tai kapina;
  b. Myyjän toimittajilta saatujen osien tai tarvikkeiden vastaanottamatta jättäminen (ajoissa) tai virheellinen vastaanotto;
  c. tulipalo;
  d. konevika;
  e. lakko;
  ja lisäksi kaikki olosuhteet, jotka ilman myyjän syytä estävät kohtuullisesti tavaroiden toimituksen tai oikea-aikaisen toimituksen.
 8. Hinnat
  8.1 Kaikki hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa eivätkä mahdollisia hävittämismaksuja.
  Hintoihin eivät sisälly tavaroiden sijoittamis- ja asennuskustannukset eivätkä näiden ehtojen 5.2 artiklassa tarkoitetut kuljetuskustannukset.
  8.2 Myyjän antamat tarjoukset ovat sitoumuksettomia. Myyjä voi poiketa hinnaston hinnoista ilman ennakkoilmoitusta.
 9. Valitukset
  9.1 Jos toimitettu tavara ei ole sopimuksen mukainen, ostajan on ilmoitettava tästä myyjälle kirjallisesti kahdeksan päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta ja ilmoitettava tarkasti valituksen luonne ja perusteet sekä asianomaisten koneiden/osien nimikenumerot. Määräajan päätyttyä ostajan katsotaan hyväksyneen toimitetut tavarat.
  9.2 Jos myyjä ottaa toimitetut tavarat takaisin, veloitetaan hallinto- ja käsittelykulut, jotka ovat 10 % laskun nettoarvosta, kuitenkin vähintään 15 euroa. Jos ostaja on jo maksanut kauppahinnan, edellä mainitut hallinto- ja käsittelykulut vähennetään kauppahinnasta.
  9.3 Toimitettujen tavaroiden palautus voi tapahtua mistä tahansa syystä vain, jos tavarat ovat käyttämättömiä ja vahingoittumattomia ja Myyjä on nimenomaisesti hyväksynyt tavaroiden palautuksen antamalla ”Return With Authorisation Number” -numeron.
  9.4 Tavarat, jotka palautetaan myyjälle kohdan 9.3 määräysten vastaisesti tai ilmoittamatta ”Return With Authorisation Number” -numeroa, hylätään ja palautetaan ostajan kustannuksella.
  9.5 Tämän artiklan määräykset eivät vaikuta ostajan lakisääteisiin oikeuksiin, jos toimitetuissa tavaroissa ei ole piileviä vikoja. Ostaja on velvollinen ilmoittamaan myyjälle piilevistä puutteista kirjallisesti mahdollisimman pian, mutta joka tapauksessa kahdeksan päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut niistä tiedon.
 10. Takuu
  10.1 Myyjä takaa Animo-merkillä valmistettujen päätelaitteiden sähköiset ja mekaaniset osat 24 kuukauden ajan toimituspäivästä. Kaikkien muiden kuin Animon valmistamien osien ja tarvikkeiden, kuten muun muassa vedensuodattimien, takuuaika on 12 kuukautta toimituksesta. Takuu ei kata vikoja, jotka johtuvat osien normaalista kulumisesta, epäasianmukaisesta käytöstä, kalkkeutumisesta tai huolimattomasta huollosta. Takuu ei myöskään koske lasisia sisäpulloja, mittalaseja ja lasikannuja.
  10.2 Tämän takuun mukainen vastuu rajoittuu korjattavien osien maksuttomaan toimittamiseen. Korjauksen seurauksena tehtyjen töiden takuu on kolme kuukautta toimituspäivästä. (Purkamis-, työ- ja puhelinkustannukset veloitetaan aina näiden kolmen kuukauden jälkeen.
  10.3 Ostajan on palautettava vialliset osat myyjälle rahtikuluitta ja ilmoitettava näiden ehtojen 9 artiklassa tarkoitettu ”Return With Authorisation Number” (palautus luvalla) sekä koneen tyyppi ja sarjanumero.
  10.4 Edellä mainittu takuu on voimassa vain, jos ostaja on täyttänyt kaikki velvollisuutensa myyjää kohtaan.
 11. Vastuu
  11.1 Myyjä ei ole vastuussa tavaran toimittamatta jättämisestä tai myöhästymisestä (sen seurauksista) siltä osin kuin se johtuu näiden ehtojen 7 artiklassa tarkoitetuista ennakoimattomista olosuhteista.
  11.2 Myyjä ei ole vastuussa, myöskään edellä mainitun takuun nojalla, mistään vahingoista, jotka johtuvat:
  a. ostajan suorittama toimitettujen tavaroiden virheellinen varastointi tai käsittely;
  b. ostajan tai muiden käyttäjien asiantuntemattomasta ja/tai virheellisestä toimitettujen tavaroiden käytöstä;
  c. ostajat tai muut käyttäjät laiminlyövät toimitettujen tuotteiden huollon;
  d. muiden kuin Myyjän valtuuttamien henkilöiden suorittamat korjaukset, vaihdot tai muutokset, ellei Myyjä ole antanut siihen etukäteen suostumustaan;
  e. tavaroiden virheellinen asennus tai asennus, joka ei ole myyjän antamien ohjeiden mukainen.
  11.3 Jos myyjä on edellä mainitusta huolimatta vastuussa toimituksen laiminlyönnistä, myöhästymisestä tai virheettömästä toimituksesta (sen seurauksista), hän on velvollinen korvaamaan vain sen vahingon, joka on välitön seuraus hänen laiminlyönnistään. Myyjä ei ole missään tapauksessa velvollinen korvaamaan välillisiä vahinkoja, mukaan lukien muun muassa liiketaloudelliset vahingot ja välilliset vahingot, välilliset vahingot ja voitonmenetyksestä johtuvat vahingot.
  11.4 Myyjän vahingonkorvausvelvollisuus ei voi koskaan ylittää toimitetun tavaran laskutusarvoa.
 12. Maksu
  12.1 Maksu on suoritettava käteisellä tavaroiden toimituksen yhteydessä. Käteismaksuna pidetään myös erääntyneen summan hyvittämistä myyjän luovutushetkellä ilmoittamalle pankki- tai tilisiirtotilille tai taattujen tilisiirtokorttien tai pankkisekkien luovuttamista.
  12.2 Jos osapuolet ovat luopuneet käteismaksusta, maksu on suoritettava 30 päivän kuluessa laskun päiväyksestä. Maksuaikaa on pidettävä määräpäivänä.
  12.3 Jos ostaja laiminlyö yhden tai useamman maksuvelvoitteen täyttämisen tai laiminlyö sen ajallaan tai kokonaan, ostaja on velkaa myyjälle viivästyskorkoa, joka on 1,5 % kuukaudessa eräpäivästä alkaen, jolloin osa kuukaudesta lasketaan kokonaiseksi kuukaudeksi. Ostaja vastaa myös kaikista kustannuksista, kuten perintäkuluista sekä oikeudellisista ja tuomioistuimen ulkopuolisista kuluista, jotka aiheutuvat siitä, että ostaja ei ole täyttänyt velvoitteitaan ajoissa tai virheellisesti. Lisäksi myyjällä on oikeus vaatia ostajalta käteismaksua myöhempien toimitusten osalta, jos maksu jätetään suorittamatta, viivästyy tai on puutteellinen.
  12.4 Ostaja ei voi koskaan vedota kuittaukseen maksun osalta.
 13. Omistusoikeuden säilyttäminen
  Kaikkien myyjän ostajalle myymien tavaroiden omistusoikeus säilyy myyjällä niin kauan kuin ostaja ei ole maksanut myyjän tämän tai vastaavan sopimuksen mukaisia saatavia ja niin kauan kuin ostaja ei ole maksanut myyjän saatavia, jotka johtuvat näiden velvoitteiden täyttämättä jättämisestä, mukaan lukien korko- ja kuluvaatimukset. Ostajan on ensimmäisestä pyynnöstä annettava myyjälle mahdollisuus ottaa myyjän toimittamat tavarat takaisin ostajalta.
 14. Riidat
  14.1 Kaikkiin myyjän sopimuksiin sovelletaan yksinomaan Alankomaiden lakia.
  14.2 Riidat ratkaistaan myyjän valitseman paikan tuomioistuimessa.
  15.
 15. Varikko
  Nämä ehdot on jätetty Meppelin kauppa- ja teollisuuskamarille numerolla 04016432.