Generelle leverings- og betalingsbetingelser Animo B.V.

For generelle leverings- og betalingsbetingelser for Animo Belgium BV, se HER

 1. Generelt
  Det følgende indeholder de generelle leverings- og betalingsbetingelser for Animo B.V., i det følgende benævnt “sælger”. Kunden, køberen, omtales i det følgende altid som “køber”.
 2. Anvendelighed
  2.1 Disse generelle vilkår og betingelser gælder for alle tilbud og aftaler fra sælger.
  2.2 Kun disse generelle vilkår og betingelser gælder for alle tilbud og aftaler fra sælgeren. Købers indkøbsbetingelser afvises udtrykkeligt og er ikke gældende, medmindre de udtrykkeligt og skriftligt er accepteret af sælger.
 3. Tilbud og accept
  3.1 Alle tilbud fra sælger er uforpligtende. En købsaftale anses for at være indgået på det tidspunkt, hvor sælgeren skriftligt bekræfter ordren, eller sælgeren har påbegyndt udførelsen af den.
  3.2 Hvis køberen ikke protesterer mod indholdet af ordrebekræftelsen inden for 24 timer efter modtagelsen, anses køberen for at have accepteret den.
  3.3 Aftaler, der afviger fra ovenstående leverings- og betalingsbetingelser, og som er indgået med/eller indgået af medarbejdere hos køber, er kun bindende, såfremt de er skriftligt bekræftet af sælgers direktør.
 4. Leveringstider
  De angivne leveringstider er aldrig at betragte som deadlines, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt skriftligt. I tilfælde af forsinket levering skal sælgeren have skriftlig meddelelse om misligholdelse.
 5. Levering og risiko
  5.1 Levering skal ske til købers bopæl/virksomhed, medmindre andet er aftalt.
  5.2 Ordrer over EUR 300,- netto fakturaværdi eksklusive moms vil blive leveret fragtfrit; for ordrer under EUR 300,- netto fakturaværdi eksklusive moms skal transportomkostningerne afholdes af køberen. Der vil altid blive opkrævet et ekstra gebyr på 15 EUR for ekspres-, ekspres- og pakkeforsendelser.
  5.3 Transport af varerne sker som udgangspunkt på sælgers risiko. Sælgers ansvar er til enhver tid begrænset til den dækning/erstatning, som de relevante transportforsikringsselskaber yder til sælger.
  5.4 Leveringstidspunktet er det tidspunkt, hvor varerne losses/aflæsses (den faktiske overførsel). Risikoen for varerne overgår derefter til køberen.
 6. Accept
  6.1 Køber er til enhver tid forpligtet til at aftage de bestilte varer, og i tilfælde af afvisning bærer køber risikoen og omkostningerne ved returfragt, opbevaring og/eller andre nødvendige omkostninger.
  6.2 Efter at køber har afvist varen én gang, kan sælger, inden anden levering finder sted, kræve, at køber betaler købesummen med alle forfaldne omkostninger, herunder retslige og udenretslige inkassoomkostninger.
  6.3 Hvis sælgeren på grund af omstændigheder beskrevet i denne artikel foretager en anden levering, skal transporten af varerne ske for købers regning og risiko.
 7. Force majeure
  7.1 Uforudsete omstændigheder, der med rimelighed forhindrer levering eller rettidig levering af varerne, giver sælgeren ret til at ophæve aftalen helt eller delvist eller til at forlænge leveringsperioden efter omstændighederne med højst 6 måneder, uden at det berører retten til at ophæve som nævnt ovenfor på et senere tidspunkt i denne periode. Køber er ikke berettiget til erstatning og/eller ophævelse i tilfælde af force majeure.
  7.2 Uforudsete omstændigheder som nævnt i pkt. 7.1 omfatter bl.a:
  a. krig eller oprør;
  b. manglende (rettidig) eller ukorrekt modtagelse af dele eller genstande fra sælgers leverandører;
  c. ild;
  d. maskinfejl;
  e. strejke;
  og endvidere alle omstændigheder, som uden sælgers skyld med rimelighed vanskeliggør varens levering eller rettidige levering.
 8. Priser
  8.1 Alle priser er eksklusive moms og bortskaffelsesbidrag, hvor det er relevant.
  Ikke inkluderet i priserne er omkostninger til placering og installation af varerne og omkostninger til transport som nævnt i artikel 5.2 i disse vilkår og betingelser.
  8.2 Sælgers tilbud er uforpligtende. Priserne i sælgers prisliste kan fraviges af sælger uden forudgående varsel.
 9. Klager
  9.1 Såfremt det leverede ikke er i overensstemmelse med aftalen, er køber forpligtet til inden 8 dage efter modtagelsen at give sælger skriftlig meddelelse herom med nøjagtig angivelse af reklamationens art og begrundelse samt de pågældende maskiners/delsers varenumre. Efter fristens udløb anses køber for at have accepteret og godkendt de leverede varer.
  9.2 Hvis de leverede varer tages tilbage af sælger, vil der blive opkrævet administrations- og håndteringsomkostninger, som er fastsat til 10% af nettofakturaværdien med et minimum på EUR 15. Hvis køber allerede har betalt købesummen, fratrækkes de førnævnte administrations- og ekspeditionsgebyrer købesummen.
  9.3 Returnering af leverede varer, uanset årsag, kan kun ske fragtfrit, hvis varerne er ubrugte og ubeskadigede, og Sælger udtrykkeligt har accepteret at returnere varerne ved at tildele et “Return With Authorisation Number”.
  9.4 Varer, der returneres til sælger i strid med bestemmelserne i punkt 9.3 eller uden angivelse af “Return With Authorisation Number”, vil blive afvist og returneret for købers regning.
  9.5 Bestemmelserne i denne artikel påvirker ikke købers rettigheder i henhold til loven i tilfælde af skjulte mangler i de leverede varer. Køberen er forpligtet til at rapportere skjulte mangler skriftligt til sælgeren så hurtigt som muligt, men under alle omstændigheder senest otte dage efter at være blevet opmærksom på dem.
 10. Garanti
  10.1 Sælgeren garanterer elektriske og mekaniske dele på terminaludstyr produceret under Animo-mærket i 24 måneder fra leveringsdatoen. For alle andre dele og artikler, der ikke er fremstillet af Animo, som f.eks. vandfiltre, gælder en garantiperiode på 12 måneder fra levering. Defekter, der skyldes normal slitage af dele, forkert brug, forkalkning eller uagtsom vedligeholdelse, er ikke dækket af garantien. Garantien gælder heller ikke for inderflasker af glas, måleglas og glaskander.
  10.2 Ansvaret under denne garanti er begrænset til levering af de dele, der skal repareres, uden beregning. Garantien på arbejde udført som følge af reparation er tre måneder fra leveringsdatoen. Omkostninger til (af)montering, arbejdskraft og tilkald vil altid blive opkrævet efter disse tre måneder.
  10.3 Defekte dele skal returneres af køberen til sælgeren fragtfrit med angivelse af “Return With Authorisation Number”, som nævnt i artikel 9 i disse vilkår og betingelser, samt maskinens type og serienummer.
  10.4 Ovenstående garanti gælder kun, hvis køberen har opfyldt alle sine forpligtelser over for sælgeren.
 11. Ansvar
  11.1 Sælger er ikke ansvarlig for (følgerne af) manglende eller forsinket levering af varer, for så vidt dette skyldes uforudsete omstændigheder som nævnt i artikel 7 i disse vilkår og betingelser.
  11.2 Sælger er ikke ansvarlig, herunder i henhold til ovenstående garanti, for skader som følge af:
  a. fejlagtig opbevaring eller håndtering af de leverede varer fra købers side;
  b. købers eller andre brugeres usagkyndige og/eller ukorrekte brug af de leverede varer;
  c. forsømmelse af vedligeholdelse af de leverede varer fra købers eller andre brugeres side;
  d. reparationer, udskiftninger eller ændringer udført af andre personer end dem, der er autoriseret af sælgeren, medmindre sælgeren har givet sit forudgående samtykke;
  e. forkert installation af varerne, eller ikke i overensstemmelse med de instruktioner, der er leveret af sælgeren.
  11.3 Hvis sælgeren på trods af ovenstående er ansvarlig for (følgerne af) manglende levering, manglende rettidig levering eller manglende korrekt levering, er han kun forpligtet til at erstatte den skade, der er en direkte følge af hans forsømmelse. Under alle omstændigheder er sælger ikke forpligtet til at erstatte følgeskader, herunder bl.a. drifts- og følgeskader, indirekte skader og skader som følge af tabt fortjeneste.
  11.4 Sælgers forpligtelse til at betale skadeserstatning kan aldrig overstige fakturaværdien af de leverede varer.
 12. Betaling
  12.1 Betaling skal ske kontant ved levering af varerne. Kontant betaling omfatter også kreditering af det skyldige beløb på en bank- eller girokonto, som sælgeren har angivet på leveringstidspunktet, eller udlevering af garanterede girobetalingskort eller bankchecks.
  12.2 Hvis parterne har fravalgt kontant betaling, skal betaling ske senest 30 dage efter fakturadato. Betalingsperioden skal betragtes som en frist.
  12.3 Såfremt køber undlader at opfylde en eller flere betalingsforpligtelser, eller undlader at gøre det rettidigt eller fuldt ud, vil køber skylde sælger renter af alle forsinkede betalinger på 1,5% pr. måned fra forfaldsdatoen, hvor en del af en måned tæller som en hel måned. Køber er også ansvarlig for alle omkostninger, såsom inkassoomkostninger, retslige og udenretslige omkostninger, forårsaget af købers manglende, utidige eller ukorrekte opfyldelse af sine forpligtelser. I tilfælde af manglende, forsinket eller ufuldstændig betaling er sælger endvidere berettiget til at kræve kontant betaling fra køber for efterfølgende leverancer.
  12.4 Køber kan aldrig påberåbe sig modregning i forbindelse med betaling.
 13. Forbehold for ejendomsret
  Ejendomsretten til alle varer, som sælger har solgt til køber, forbliver hos sælger, så længe køber ikke har betalt sælgers krav i henhold til denne eller lignende aftaler, og så længe køber ikke har betalt sælgers krav for manglende opfyldelse af sådanne forpligtelser, herunder krav vedrørende renter og omkostninger. Køber skal på første anmodning give sælger mulighed for at få de af sælger leverede varer tilbage fra køber.
 14. Tvister
  14.1 Alle sælgers aftaler er udelukkende underlagt hollandsk lov.
  14.2 Tvister afgøres af retten på det sted, som sælger har valgt.
  15.
 15. Depot
  Disse vilkår og betingelser er arkiveret hos handels- og industrikammeret i Meppel nummer 04016432.