Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Animo Belgium BV

ALGEMENE LEVERINGS- en VERKOOPVOORWAARDEN van ANIMO BV (verder: ANIMO) ingeschreven onder Ondernemingsnummer RPR Antwerpen BTW BE 0.442.809.354

Onderhavige ALGEMENE LEVERINGS- en VERKOOPVOORWAARDEN zijn – niettegenstaande andersluidende bedingen van onze klanten – van
toepassing op de totstandkoming, de uitlegging en de uitvoering van alle offertes,
bestellingen, overeenkomsten en facturen van ANIMO met maatschappelijke zetel te B-2960 BRECHT, Klein Veerle 103, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders werd overeengekomen met de klant. Huidige voorwaarden zijn expliciet niet geldig voor wat betreft leveringen in het Groot Hertogdom Luxemburg – deze zijn op aanvraag verkrijgbaar.

​Artikel 1. Offerte en bestelling
1.1 Tenzij andersluidend beding is de geldigheidsduur van alle offertes en (prijs-) aanbiedingen 30 dagen, na welke termijn steeds wijzigingen kunnen optreden.
1.2 Elke bestelling die vanwege ANIMO niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een schriftelijke offerte is slechts bindend indien ze door ANIMO schriftelijk werd aanvaard. Iedere wijziging van de bestelling of van de overeenkomst is slechts geldig wanneer deze door ANIMO en klant uitdrukkelijk schriftelijk werd aanvaard. Kosten ingevolge wijzigingen betreffende bestelde goederen dewelke reeds in productie werden genomen, vallen steeds ten laste van de klant.
1.3. De volledige factuurwaarde wordt de klant in rekening gebracht in geval de bestelde goederen bij levering onterecht worden geweigerd ofwel in geval de goederen niet worden afgehaald door de klant op de hem meegedeelde datum. Kosten in geval van retourvracht (bij weigering ter plaatse) en/of alle andere noodzakelijke kosten ter bewaring van de goederen vallen steeds ten laste van de klant. ANIMO behoudt zich eveneens het recht voor om de gedwongen uitvoering van de overeenkomst te vorderen.
Artikel 2. Prijzen
2.1. Alle prijzen worden opgegeven in EURO en zijn steeds exclusief B.T.W. Prijzen zijn exclusief Recupel bijdrage. Elke verhoging van het B.T.W.- tarief of van een andere belasting van welke aard ook tussen de bestelling en de uitvoering zal ten laste van de klant vallen.
2.2. Tenzij andersluidend beding worden alle prijzen opgegeven voor levering vanuit onze maatschappelijke zetel. Behoudens andersluidend schriftelijk beding, zal, indien ANIMO dient in te staan voor vervoer of de organisatie van vervoer, de prijs hiervoor aan de klant factureren, tenzij de netto factuurwaarde (excl. BTW) méér dan 525 € bedraagt voor binnenland en Luxemburg vanaf € 900 netto factuurwaarde. Kosten van speciale bestellingen, waaronder spoedbestellingen, worden de klant steeds bijkomend aangerekend.
2.3. Alle vermelde prijzen betreffen slechts de verkoop van de in de bijzondere bepalingen omschreven goederen, met uitsluiting van alle andere werken en prestaties, inzonderheid de plaatsing en montage. Indien de koper dergelijke prestaties wenst, worden deze afzonderlijk gefactureerd bovenop de in de bijzondere voorwaarden vermelde prijs ( zie Ref. tarief Technische Dienst ).
Artikel 3. Betaling
3.1. Elke eerste levering gebeurt steeds tegen contante betaling ten laatste bij aflevering. Tevens behoudt ANIMO zich het recht voor om contante betaling te eisen in geval de klant één of meermaals niet of laattijdig heeft betaald.
3.2. Alle facturen zijn, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen dan wel in het geval artikel 3.1 van toepassing is, contant betaalbaar uiterlijk op hun vervaldatum op het adres van de maatschappelijke zetel van ANIMO dan wel betaalbaar op rekeningnummer 230-0204360-01 (titularis ANIMO) onder vermelding van het factuurnummer en –datum of ander aangegeven refertenummer.

In geval van niet of niet-tijdige betaling van de factuur op de vervaldag zal zonder ingebrekestelling en van rechtswege het verschuldigd bedrag vermeerderd worden met de conventionele interesten ten belope van 1% per maand alsook met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 100 €. Tevens zijn alle incassokosten – zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke –waartoe de invordering van een onbetaalde factuur aanleiding zal geven aan ANIMO verschuldigd. De buitengerechtelijke invorderingskosten worden forfaitair vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van het verschuldigd bedrag, met een minimum van 150 €. Onkosten van onbetaalde wissels zijn in deze schadevergoeding niet begrepen en worden afzonderlijk aangerekend. De overhandiging van een cheque geldt niet als betaling. Er is pas betaling na definitieve ontvangst op de bankrekening van ANIMO.
Bij niet betaling van één factuur worden alle overige facturen, zelfs niet-vervallen facturen, van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar.
Bij niet betaling op de vervaldatum van de factuur dan wel in geval van faillissement, concordaat, voorlopig bewind, collectieve schuldenregeling en elke andere indicatie van kennelijk onvermogen of onbekwaamheid behoudt ANIMO zich het recht voor om verdere leveringen op te schorten, zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is of kan zijn. Eveneens behoudt ANIMO zich het recht voor om in voorgaand geval de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst, ook indien de klant slechts één van zijn contractuele verbintenissen niet nakomt, inzonderheid indien hij onterecht nalaat de goederen af te halen, indien hij meer dan 30 dagen nalaat een factuur te betalen, of indien blijkt dat hij één van zijn verplichtingen niet of
waarschijnlijk niet zal nakomen, zelfs indien deze verplichting nog niet eisbaar zou zijn, alsmede behoudt ANIMO het recht voor zich terug in het bezit te doen stellen van de door haar verkochte goederen op kosten van de nalatige partij dan wel de gedwongen uitvoering te eisen. Betwisting van een factuur dient schriftelijk binnen de 8 dagen na factuurdatum te gebeuren. Na deze datum wordt er een forfait van € 25,00 aangerekend als administratiekosten.
Artikel 4. Levering en leveringstermijn
4.1. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt. Behoudens andersluidend schriftelijke overeenkomst tussen partijen geeft vertraging in de levering geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding/verbreking van de overeenkomst.
4.2. Behoudens andersluidend beding geschiedt de levering vanuit onze maatschappelijke zetel.
4.3. Vanaf de levering draagt de klant alle risico’s met betrekking tot de verkochte goederen, in het bijzonder de risico’s van het vervoer en bewaring, zelfs indien deze door ANIMO wordt verzorgd of in haar opdracht geschiedt.
4.4. Wanneer ANIMO ten gevolge van overmacht, staking, lock-out en andere omstandigheden buiten haar wil niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behoudt zij zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is of kan zijn.
Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
De geleverde goederen blijven eigendom van ANIMO tot volledige betaling van de prijs en van de bijkomende prestaties, zelfs indien ze werden gewijzigd of geïncorporeerd, onverminderd de verplichting van de klant om zich te verzekeren voor de risico’s van de verkochte goederen en ervoor te zorgen als een goed huisvader. Tevens behoudt ANIMO zich het recht voor om zich terug in het bezit te stellen van de geleverde goederen op kosten van de klant, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de herstelling van elk verder geleden nadeel.
Artikel 6. Aanvaarding
Alle goederen worden geacht aanvaard te zijn door de klant uiterlijk acht (8) kalenderdagen na de levering, behoudens ontvangst van een nauwkeurig omschreven en gedetailleerde klacht (met aanduiding van artikel- en fabricagenummer) bij aangetekend schrijven op het maatschappelijke adres van ANIMO.
Aanvaarding dekt alle zichtbare gebreken, d.w.z. alle gebreken die de klant op het ogenblik van de levering of gedurende de volgende acht kalenderdagen had kunnen vaststellen door een aandachtige en ernstige controle en in het bijzonder de gebreken betreffende de functionering en de kenmerken van de apparaten. Geen enkele klacht is nog ontvankelijk na wederverkoop.
Artikel 7. Waarborg
Terugzending van geleverde goederen wordt slechts aanvaard na voorafgaandelijk schriftelijk akkoord door ANIMO. In dit geval wordt een administratie- en behandelingskost aangerekend van 10% van de netto factuurwaarde (excl. BTW) met een minimum van 15 €. In geen geval worden goederen teruggenomen die beschadigd of vervallen zijn of die geen volledige verkoopseenheid uitmaken. Terugzendingen geschieden steeds op kosten van de klant.
7.1. Uitsluitend de eindapparatuur geproduceerd onder het label ANIMO wordt door ANIMO tegen verborgen gebreken gewaarborgd gedurende 24 maanden, en voor alle overige onderdelen en artikelen niet door Animo geproduceerd zoals onder meer waterfilters geldt een waarborg van 12 maanden te rekenen vanaf de levering, indien alle volgende voorwaarden verenigd zijn :
– Het verkochte goed werd volgens de bij de levering meegegeven voorschriften gebruikt,
– Het gebrek maakt het goed ongeschikt voor het gebruik waarvoor ze gewoonlijk bestemd is of voor een bijzonder gebruik dat in de bijzondere verkoopsvoorwaarden uitdrukkelijk werd vermeld.
– Het goed werd deskundig gemonteerd en geplaatst.
– Het goed werd in normale omstandigheden gebruikt.
– De waarborg kan niet worden ingeroepen voor gebruik in bijzondere of abnormale omstandigheden die niet uitdrukkelijk worden beschreven in de bijzondere voorwaarden, bij slecht onderhoud, wijziging door de klant, slijtage ingevolge normaal gebruik, demontage of reparatie door een andere partij dan ANIMO zonder schriftelijke goedkeuring hiertoe van ANIMO.
7.2. Om de waarborg zoals vermeld onder 7.1, te kunnen inroepen, zal de klant iedere klacht in verband met verborgen gebreken middels aangetekende brief op voormeld maatschappelijk adres moeten meedelen ten laatste één maand nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten vaststellen.
7.3. De waarborg beperkt zich tot het kosteloos leveren van nieuwe onderdelen ter vervanging van de defecte of van de gebrekkige zaak en dit ter keuze van ANIMO, zonder aanleiding te kunnen geven tot verbreking van de koop of schadevergoeding van welke aard dan ook. De klant dient op eigen kosten en risico het apparaat naar het adres van de maatschappelijke zetel te brengen teneinde het te laten herstellen of vervangen. Werk- en wachturen, verplaatsing- en verzendkosten vallen niet onder de waarborg en worden steeds aangerekend.
Artikel 8. Beperkte aansprakelijkheid
Vanaf de levering aanvaardt Animo enkel de in de artikelen 6 en 7 beschreven aansprakelijkheid en is zij niet gehouden tot enige schadevergoeding b.v. wegens menselijke schade of enige andere schade die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van de verkochte goederen.
Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele rechten, zowel de industriële als de handels-, beeld- en merkrechten alsmede de auteursrechtelijke en alle overige materiële en immateriële eigendomsrechten zijn en blijven het exclusieve eigendom van ANIMO en aan haar gelieerde bedrijven. Elke verwijzing naar alsook ieder gebruik van het handelsmerk dient voorafgaandelijk door ANIMO schriftelijk te zijn bevestigd.

De klant onthoudt zich er te allen tijde van, in het bijzonder in het geval van doorverkoop, de goederen (mede de verpakkingsmaterialen) te wijzigen of te verwijderen waardoor de identificatie van het product of het handelsmerk bemoeilijkt wordt en hij waakt erover dat geen derde partij enige daad kan stellen waardoor de Intellectuele Eigendomsrechten van ANIMO of diens gelieerde bedrijven kunnen worden aangetast.
Artikel 10. Bevoegdheid
Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Bij betwisting van de overeenkomst of de uitvoering ervan, alsook in geval van enig geschil, zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd. De nietigheid van één of meer bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden heeft in geen geval de nietigheid van alle artikelen, noch van de overeenkomst tot gevolg. De overige bepalingen blijven onverminderd van toepassing.