Generelle leverings- og betalingsbetingelser Animo BV

For generelle leverings- og betalingsbetingelser for Animo België BV, se HER

 1. Generell
  Nedenfor er de generelle leverings- og betalingsbetingelsene til Animo BV, heretter kalt «selger». Kunden, kjøperen, omtales alltid nedenfor som «kjøper».
 2. Anvendbarhet
  2.1 Disse generelle vilkårene gjelder for alle tilbud og avtaler fra selger.
  2.2 Kun disse generelle vilkårene gjelder for alle tilbud og avtaler fra selger. Kjøpers kjøpsbetingelser er uttrykkelig avvist og gjelder ikke med mindre de er uttrykkelig skriftlig akseptert av selger.
 3. Tilbud og aksept
  3.1 Alle tilbud fra selger er uforpliktende. En avtale om kjøp og salg anses å være inngått på det tidspunkt selger har bekreftet ordren skriftlig eller selger har begynt å utføre den.
  3.2 Dersom kjøper ikke protesterer mot innholdet i ordrebekreftelsen innen 24 timer etter mottak, anses kjøper å være enig i dette.
  3.3 Avtaler som avviker fra ovennevnte leverings- og betalingsbetingelser inngått med/eller gjort av ansatte hos kjøper er kun bindende dersom de er skriftlig bekreftet av selgers direktør.
 4. Leveringstider
  Oppgitte leveringstider vil aldri anses som frister, med mindre annet er uttrykkelig skriftlig avtalt. Ved forsinket levering skal selger gis skriftlig mislighold.
 5. Levering og risiko
  5.1 Levering skjer hjemme/forretning hos kjøper, med mindre annet er avtalt.
  5.2 Ordrer over EUR 300 netto fakturaverdi eksklusiv merverdiavgift leveres gratis; For bestillinger under EUR 300 netto fakturaverdi eksklusiv merverdiavgift, bæres transportkostnadene av kjøper. En tilleggsavgift på EUR 15 vil alltid bli belastet for ekspress-, ekspress- og postpakkeforsendelser.
  5.3 Transport av varene skjer i utgangspunktet for selgers risiko. Selgerens ansvar er til enhver tid begrenset til den dekning/erstatning som aktuelle transportforsikringsselskaper yter til selger.
  5.4 Leveringstiden er det øyeblikket varene losses/losses (selve overføringen). Risikoen for varen går da over på kjøper.
 6. Godkjennelse
  6.1 Kjøper plikter til enhver tid å akseptere de bestilte varene, mens ved avslag bæres risiko og kostnader til returfrakt, lagring og/eller andre nødvendige kostnader av kjøper.
  6.2 Etter at kjøperen har nektet varene én gang, kan selgeren, før han går videre med en annen levering, kreve at kjøperen betaler kjøpesummen med alle tilhørende omkostninger, herunder rettslige og utenrettslige inkassokostnader.
  6.3 Dersom selgeren på grunn av omstendigheter beskrevet i denne artikkelen foretar en ny levering, vil transporten av varene skje for kjøpers regning og risiko.
 7. Force majeur
  7.1 Uforutsette forhold som med rimelighet hindrer levering eller rettidig levering av varene gir selger rett til å heve avtalen helt eller delvis, eller til å forlenge leveringstiden etter omstendighetene med maksimalt 6 måneder, uten hinder av retten. å avslutte som nevnt ovenfor på et senere tidspunkt i løpet av denne perioden. Ved force majeure har kjøper ikke krav på erstatning og/eller oppløsning.
  7.2 Uforutsette omstendigheter som nevnt i 7.1 inkluderer:
  en. krig eller opprør;
  b. unnlatelse av å motta (rettidig) eller feilaktig mottak av deler eller varer fra selgere og leverandører;
  c. Brann;
  d. maskindefekt;
  e. streik;
  og videre alle forhold uten skyld fra selgeren, som med rimelighet hindrer levering eller rettidig levering av varene.
 8. Priser
  8.1 Alle priser er eksklusive merverdiavgift og avhendingsgebyrer der det er aktuelt.
  Prisene inkluderer ikke kostnadene ved plassering og installasjon av varene og transportkostnader som nevnt i artikkel 5.2 i disse betingelsene.
  8.2 Tilbudene fra selger er uforpliktende. Priser i selgers prisliste kan fravikes av selger uten forvarsel.
 9. Klager
  9.1 Dersom den leverte varen ikke er i samsvar med avtalen, plikter kjøperen å informere selgeren skriftlig om dette innen åtte dager etter mottak av varen, med nøyaktig angivelse av reklamasjonens art og grunnlag og varens artikkelnummer. relevante maskiner/deler. Etter at fristen er utløpt anses kjøper å ha akseptert og godkjent leverte varer.
  9.2 Dersom leverte varer tas tilbake av selger, belastes administrasjons- og håndteringskostnader, hvilke kostnader er fastsatt til 10 % av netto fakturaverdi med minimum 15 EUR. Dersom kjøper allerede har betalt kjøpesummen, vil ovennevnte administrasjons- og håndteringskostnader bli trukket fra kjøpesummen.
  9.3 Retur av leverte varer, uansett årsak, kan kun skje vederlagsfritt dersom varene er ubrukte og uskadet og selger har uttrykkelig samtykket til retur av varene ved å utstede et «Return med autorisasjonsnummer».
  9.4 Varer som returneres til selgeren i strid med bestemmelsene i artikkel 9.3 eller uten å oppgi «Retur med autorisasjonsnummer» vil bli nektet og returnert for kjøpers regning.
  9.5 Bestemmelsene i denne artikkelen påvirker ikke rettighetene til kjøperen i henhold til loven i alle tilfeller av skjulte mangler ved de leverte varene. Kjøper plikter å melde skjulte mangler skriftlig til selger så snart som mulig, men uansett innen åtte dager etter at de er blitt kjent for ham.
 10. Garanti
  10.1 Selger gir garanti på elektriske og mekaniske deler på terminalutstyr produsert under Animo-merket i 24 måneder etter leveringsdato. Alle andre deler og gjenstander som ikke er produsert av Animo, for eksempel vannfiltre, har en garantiperiode på 12 måneder etter levering. Defekter som skyldes normal slitasje på deler, feil bruk, forkalkning eller uaktsomt vedlikehold dekkes ikke av garantien. Garantien gjelder heller ikke innerflasker av glass, måleglass og glasskanner.
  10.2 Ansvar under denne garantien er begrenset til gratis levering av delene som skal repareres. Garantien på arbeid utført som følge av reparasjon er tre måneder etter leveringsdato. Kostnader til (de)montering, arbeid og utrykningskostnader vil alltid belastes etter disse tre månedene.
  10.3 Defekte deler vil bli returnert til selgeren gratis av kjøperen, med angivelse av «Return med autorisasjonsnummer», som referert til i artikkel 9 i disse betingelsene, og maskinens type og serienummer.
  10.4 Ovennevnte garanti gjelder kun dersom kjøper har oppfylt alle sine forpliktelser overfor selger.
 11. Byrde
  11.1 Selger er ikke ansvarlig for (konsekvensene av) manglende levering av varer eller levering til rett tid i den grad dette er et resultat av uforutsette omstendigheter som nevnt i artikkel 7 i disse betingelsene.
  11.2 Selger er ikke ansvarlig, selv ikke på grunnlag av den ovennevnte garantien, for skader som følge av:
  en. feil oppbevaring eller håndtering av leverte varer av kjøperen;
  b. feilaktig og/eller feil bruk av de leverte varene av kjøper eller andre brukere;
  c. forsømmelse av vedlikehold av de leverte varene av kjøpere eller andre brukere;
  d. reparasjoner, utskiftninger eller endringer utført av andre enn de som er autorisert av selger, med mindre selger har samtykket til dette på forhånd;
  e. installering av varene feil eller ikke i samsvar med instruksjonene gitt av selgeren.
  11.3 Dersom selger til tross for ovenstående er ansvarlig for (følgene av) manglende levering, forsinket levering eller feillevering, er han kun forpliktet til å erstatte skaden som er en direkte følge av mangelen hans. Selger er uansett ikke forpliktet til å betale erstatning for følgeskader, herunder forretnings- og følgeskader, indirekte skader og skader som skyldes tapt fortjeneste.
  11.4 Selgers forpliktelse til å betale erstatning kan aldri overstige fakturaverdien av de leverte varene.
 12. innbetaling
  12.1 Betaling skal skje kontant ved levering av varene. Kontantbetaling omfatter også kreditering av skyldig beløp på bank- eller girokonto angitt av selger på leveringstidspunktet, eller utlevering av garanterte girobetalingskort eller banksjekker.
  12.2 Dersom partene har gitt avkall på kontant betaling, må betaling skje innen 30 dager etter fakturadato. Betalingsfristen kan betraktes som en frist.
  12.3 Dersom kjøper ikke oppfyller en eller flere betalingsforpliktelser, ikke gjør dette i tide eller ikke oppfyller disse i sin helhet, skylder kjøperen selgerrenter på alle forsinket betalinger med 1,5 % per måned fra forfall, hvorved del av en måned regnes som en hel måned. Kjøper vil også være ansvarlig for alle kostnader som inkassokostnader, rettslige og utenomrettslige omkostninger, som oppstår ved at kjøper ikke oppfyller sine forpliktelser, ikke oppfyller dem i tide eller ikke oppfyller dem på riktig måte. Videre har selger rett til å kreve kontant betaling fra kjøper ved manglende betaling, forsinket betaling eller mangelfull betaling for senere leveranser.
  12.4 Kjøper kan aldri stole på gjeldsordning med hensyn til betaling.
 13. Oppbevaring av tittel
  Eiendomsretten til alle varer selgeren selger til kjøperen forblir hos selgeren så lenge kjøperen ikke har møtt selgers krav etter denne eller lignende avtaler og så lenge kjøperen ikke har møtt selgers krav på grunn av manglende oppfyllelse av slike. forpliktelser, herunder inkluderte krav på renter og omkostninger. Kjøper gir selger mulighet til å hente varene levert av selger fra kjøper på første forespørsel.
 14. Tvister
  14.1 Alle avtaler fra selger er utelukkende underlagt nederlandsk lov.
  14.2 Tvister vil bli avgjort av dommeren på stedet etter selgerens valg.
  15.
 15. Depot
  Disse betingelsene er arkivert til Chamber of Commerce and Industry i Meppel nummer 04016432.