Allmänna leverans- och betalningsvillkor Animo B.V.

För generella leverans- och betalningsvillkor för Animo Belgium BV, se HÄR

 1. Allmänt
  Följande innehåller de allmänna leverans- och betalningsvillkoren för Animo B.V., nedan kallad ”säljaren”. Kunden, köparen, benämns nedan alltid ”köparen”.
 2. Tillämplighet
  2.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla erbjudanden och avtal från säljaren.
  2.2 Endast dessa allmänna villkor gäller för alla erbjudanden och avtal från säljaren. Köparens inköpsvillkor avvisas uttryckligen och gäller inte om de inte uttryckligen accepteras av säljaren skriftligen.
 3. Erbjudande och accept
  3.1 Alla erbjudanden från säljaren är utan förpliktelse. Ett köpeavtal skall anses ha ingåtts vid den tidpunkt då säljaren skriftligen har bekräftat ordern eller då säljaren har påbörjat utförandet av ordern.
  3.2 Om köparen inte protesterar mot innehållet i orderbekräftelsen inom 24 timmar efter mottagandet, anses köparen ha accepterat den
  3.3 Avtal som avviker från ovanstående leverans- och betalningsvillkor och som träffats med/eller av anställda hos köparen är bindande endast om de skriftligen bekräftats av säljarens direktör.
 4. Leveranstider
  Angivna leveranstider är aldrig att betrakta som tidsfrister, såvida inte annat uttryckligen avtalats skriftligen. Vid försenad leverans skall säljaren skriftligen underrättas om dröjsmålet.
 5. Leverans och risk
  5.1 Leverans ska ske till köparens bostad/företag om inte annat avtalats.
  5.2 Beställningar över EUR 300,- nettofakturavärde exklusive moms levereras fraktfritt; för beställningar under EUR 300,- nettofakturavärde exklusive moms ska transportkostnaderna bäras av köparen. En extra avgift på 15 EUR debiteras alltid för express-, express- och paketförsändelser.
  5.3 Transport av varorna skall i princip ske på säljarens risk. Säljarens ansvar skall alltid begränsas till den täckning/ersättning som säljaren erhåller från relevanta transportförsäkringsgivare.
  5.4 Leveranstidpunkten är den tidpunkt då godset lossas/utlastas (den faktiska överlåtelsen). Risken för varan övergår då till köparen.
 6. Godkännande
  6.1 Köparen är alltid skyldig att ta emot de beställda varorna och i händelse av vägran ska risken och kostnaderna för returfrakt, lagring och/eller andra nödvändiga kostnader bäras av köparen.
  6.2 När köparen har vägrat att ta emot varorna en gång får säljaren, innan en andra leverans sker, kräva att köparen betalar köpeskillingen med alla förfallna kostnader, inklusive rättsliga och utomrättsliga inkassokostnader.
  6.3 Om säljaren på grund av omständigheter som beskrivs i denna artikel genomför en andra leverans, skall transporten av varorna ske på köparens bekostnad och risk.
 7. Force majeure
  7.1 Oförutsedda omständigheter som skäligen försvårar leverans eller leverans i rätt tid av godset skall ge säljaren rätt att häva avtalet helt eller delvis, eller att förlänga leveranstiden efter omständigheterna med högst 6 månader utan att det påverkar rätten att häva enligt ovan vid en senare tidpunkt under denna period. Köparen har inte rätt till ersättning och/eller hävning i händelse av force majeure.
  7.2 Oförutsedda omständigheter som avses i 7.1 innefattar bland annat
  a. krig eller uppror;
  b. ej (i rätt tid) eller felaktigt mottagande av delar eller artiklar från säljarens leverantörer;
  c. brand;
  d. Maskinfel;
  e. strejk;
  och vidare alla omständigheter utan säljarens förskyllan, som rimligen hindrar leverans eller leverans i rätt tid av varorna.
 8. Priser
  8.1 Alla priser är exklusive moms och eventuell avfallshanteringsavgift.
  I priserna ingår inte kostnader för placering och installation av varorna samt de transportkostnader som avses i artikel 5.2 i dessa villkor.
  8.2 De offerter som säljaren lämnar är utan förpliktelse. Säljaren kan avvika från priserna i säljarens prislista utan föregående meddelande.
 9. Klagomål
  9.1 Om de levererade varorna inte överensstämmer med avtalet är köparen skyldig att skriftligen meddela säljaren detta inom åtta dagar efter mottagandet av varorna och noggrant ange arten av och skälen till klagomålen samt artikelnumren för de berörda maskinerna/delarna. Efter periodens utgång skall köparen anses ha accepterat och godkänt de levererade varorna.
  9.2 Om de levererade varorna tas tillbaka av säljaren debiteras administrations- och hanteringskostnader, vilka fastställs till 10 % av nettofakturavärdet med ett minimum på 15 EUR. Om köparen redan har betalat köpeskillingen kommer ovannämnda administrations- och hanteringsavgifter att dras av från köpeskillingen.
  9.3 Retur av levererade varor, oavsett orsak, kan endast ske fraktfritt om varorna är oanvända och oskadade och Säljaren uttryckligen har godkänt att returnera varorna genom att tilldela ett ”Return With Authorisation Number”.
  9.4 Varor som returneras till säljaren i strid med bestämmelserna i punkt 9.3 eller utan angivande av ”Return With Authorisation Number” kommer att avvisas och returneras på köparens bekostnad.
  9.5 Bestämmelserna i denna artikel påverkar inte köparens rättigheter enligt lag i händelse av dolda fel i de levererade varorna. Köparen är skyldig att skriftligen anmäla dolda fel till säljaren så snart som möjligt, men under alla omständigheter inom åtta dagar från det att han fick kännedom om dem.
 10. Garanti
  10.1 Säljaren garanterar elektriska och mekaniska delar på terminalutrustning som tillverkats under Animo-märket i 24 månader från leveransdatumet. För alla andra delar och artiklar som inte tillverkas av Animo, som t.ex. vattenfilter, gäller en garantitid på 12 månader från leverans. Defekter som beror på normalt slitage av delar, felaktig användning, förkalkning eller försumligt underhåll täcks inte av garantin. Garantin gäller inte heller för innerflaskor av glas, mätglas och glaskannor.
  10.2 Ansvaret enligt denna garanti är begränsat till leverans av de delar som ska repareras kostnadsfritt. Garanti på arbete som utförts till följd av reparation är tre månader från leveransdatum. Kostnader för (de-)montering, arbete och utryckning debiteras alltid efter dessa tre månader.
  10.3 Defekta delar skall returneras av köparen till säljaren fraktfritt, med angivande av ”Return With Authorisation Number”, som avses i artikel 9 i dessa villkor, samt maskinens typ och serienummer.
  10.4 Ovanstående garanti gäller endast om köparen har fullgjort samtliga sina skyldigheter gentemot säljaren.
 11. Ansvar
  11.1 Säljaren skall inte vara ansvarig för (konsekvenserna av) utebliven eller försenad leverans av varor i den mån detta är resultatet av oförutsedda omständigheter som avses i artikel 7 i dessa villkor.
  11.2 Säljaren skall inte vara ansvarig, inklusive enligt ovanstående garanti, för skador som uppstår till följd av:
  a. felaktig lagring eller hantering av de levererade varorna från köparens sida;
  b. okunnig och/eller felaktig användning av de levererade varorna av köparen eller andra användare;
  c. Köparen eller annan användare har försummat att underhålla den levererade varan;
  d. reparationer, utbyten eller ändringar utförda av andra personer än de som godkänts av säljaren, såvida inte säljaren har gett sitt förhandsgodkännande;
  e. felaktig installation av varorna, eller inte i enlighet med de instruktioner som tillhandahålls av säljaren.
  11.3 Om säljaren trots ovanstående är ansvarig för (följderna av) underlåtenhet att leverera, att leverera i tid eller att leverera korrekt, är han endast skyldig att ersätta den skada som är den direkta följden av hans underlåtenhet. Säljaren skall i vart fall inte vara skyldig att ersätta följdskada, innefattande bland annat affärs- och följdskada, indirekt skada och skada på grund av utebliven vinst.
  11.4 Säljarens skyldighet att betala skadestånd kan aldrig överstiga fakturavärdet för de levererade varorna.
 12. Betalning
  12.1 Betalning skall erläggas kontant vid leverans av varorna. Med kontant betalning avses även kreditering av förfallet belopp på av säljaren vid leveranstillfället angivet bank- eller girokonto eller överlämnande av garanterat girobetalningskort eller bankcheck.
  12.2 Om parterna har avstått från kontant betalning ska betalning ske inom 30 dagar från fakturadatum. Betalningsperioden skall betraktas som en tidsfrist.
  12.3 Om köparen underlåter att uppfylla en eller flera betalningsskyldigheter, eller underlåter att göra det i tid eller i sin helhet, kommer köparen att vara skyldig säljaren ränta på alla försenade betalningar med 1,5% per månad från förfallodagen, med del av en månad räknad som en hel månad. Köparen skall också vara ansvarig för alla kostnader såsom inkassokostnader, rättsliga och utomrättsliga kostnader, som orsakas av att köparen inte, inte i tid eller på ett felaktigt sätt fullgör sina skyldigheter. Vid utebliven, försenad eller ofullständig betalning har säljaren dessutom rätt att kräva kontant betalning av köparen för efterföljande leveranser.
  12.4 Köparen får aldrig åberopa kvittning avseende betalning.
 13. Behållande av titel
  Äganderätten till alla varor som säljaren säljer till köparen skall kvarstå hos säljaren så länge köparen inte har betalat säljarens fordringar enligt detta eller liknande avtal och så länge köparen inte har betalat säljarens fordringar för underlåtenhet att fullgöra sådana skyldigheter, inklusive fordringar avseende ränta och kostnader. Köparen skall på första begäran ge säljaren möjlighet att från köparen återta de av säljaren levererade varorna.
 14. Tvister
  14.1 Alla säljarens avtal regleras uteslutande av nederländsk lag.
  14.2 Tvister skall avgöras av domstol på den ort som säljaren väljer.
  15.
 15. Depå
  Dessa villkor är arkiverade hos handels- och industrikammaren i Meppel med nummer 04016432.