Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Animo B.V.

Voor Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden voor Animo België BV, kijk HIER

 1. Algemeen
  In het onderstaande zijn de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden opgenomen van Animo B.V., hierna te noemen “verkoper”. De afnemer, de koper, wordt hieronder steeds aangeduid als “koper”.
 2. Toepasselijkheid
  2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van verkoper.
  2.2 Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van verkoper. De inkoopvoorwaarden van koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en gelden niet, tenzij deze schriftelijk uitdrukkelijk door verkoper zijn aanvaard.
 3. Aanbod en aanvaarding
  3.1 Alle aanbiedingen van verkoper zijn vrijblijvend. Een overeenkomst van koop en verkoop wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop door verkoper de order schriftelijk is bevestigd of verkoper met de uitvoering daarvan is begonnen.
  3.2 Indien koper niet binnen 24 uur na ontvangst van de orderbevestiging protesteert tegen de inhoud hiervan, wordt koper geacht hiermee akkoord te gaan
  3.3 Afspraken die afwijken van bovenstaande leverings- en betalingsvoorwaarden gemaakt met/of gedaan door medewerkers van koper, zijn alleen dan bindend indien deze schriftelijk door verkopers directeur zijn bevestigd.
 4. Leveringstijden
  De opgegeven leveringstijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering moet verkoper schriftelijk in gebreke worden gesteld.
 5. Levering en risico
  5.1 De aflevering geschiedt aan huis/bedrijf van koper, tenzij anders is overeengekomen.
  5.2 Orders boven EUR 300,- netto factuurwaarde exclusief B.T.W. worden franco geleverd; bij orders beneden EUR 300,- netto factuurwaarde exclusief B.T.W. zijn de kosten van vervoer voor rekening van koper. Voor snelgoed, expresse en postpakketzendingen wordt steeds een extra toeslag van EUR 15,- in rekening gebracht.
  5.3 Het transport van de zaken geschiedt in beginsel voor risico van verkoper. De aansprakelijkheid van verkoper is te allen tijde beperkt tot de dekking/vergoeding welke de desbetreffende transportassuradeuren aan verkoper verstrekken.
  5.4 Als leveringstijdstip geldt het moment waarop de zaken worden uitgeladen/gelost (de feitelijke overdracht). Het risico van de zaken gaat dan over op koper.
 6. Aanvaarding
  6.1 Koper is verplicht de bestelde zaken te allen tijde af te nemen terwijl bij weigering het risico en de kosten van retourvracht, opslag en/of andere noodzakelijke kosten voor rekening van koper zijn.
  6.2 Verkoper kan nadat koper de zaken eenmaal heeft geweigerd, alvorens tot een tweede levering over te gaan van koper verlangen dat de koopsom met alle daarbij komende verschuldigde kosten, daaronder begrepen gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, worden betaald.
  6.3 Indien verkoper door omstandigheden beschreven in dit artikel, tot een tweede levering overgaat, geschiedt het transport van de zaken voor rekening en risico van koper.
 7. Overmacht
  7.1 Onvoorziene omstandigheden die levering of tijdige levering van de zaken redelijkerwijs belemmeren, geven verkoper het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de leveringstermijn naar omstandigheden te verlengen met een maximum van 6 maanden onverminderd het recht op ontbinding als bovenbedoeld op een later tijdstip gedurende deze termijn. Koper heeft in geval van overmacht geen recht op schadevergoeding en/of ontbinding.
  7.2 Onder onvoorziene omstandigheden als bedoeld onder 7.1 worden onder andere begrepen:
  a. oorlog of oproer;
  b. niet (tijdige), dan wel niet deugdelijke ontvangst van onderdelen of zaken van verkopers leveranciers;
  c. brand;
  d. machinedefect;
  e. staking;
  en voorts alle omstandigheden buiten schuld van verkoper, die levering of tijdige levering van de zaken redelijkerwijs belemmeren.
 8. Prijzen
  8.1 Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. en verwijderingsbijdrage waar van toepassing.
  Niet begrepen in de prijzen zijn de kosten van plaatsing en installatie van de zaken en de kosten van vervoer als bedoeld in artikel 5.2 van deze voorwaarden.
  8.2 De door verkoper gedane prijsopgaven zijn vrijblijvend. Van prijzen in verkopers prijscourant kan zonder kennisgeving vooraf door verkoper worden afgeweken.
 9. Klachten
  9.1 Koper is verplicht indien de geleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, verkoper hiervan binnen acht dagen na ontvangst van de zaken schriftelijk op de hoogte te stellen, een en ander onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten en de artikelnummers van de desbetreffende machines/onderdelen. Na het verstrijken van de termijn wordt koper geacht de geleverde zaken te hebben geaccepteerd en goedgekeurd.
  9.2 Indien de geleverde zaken door verkoper worden teruggenomen, worden administratie- en behandelingskosten in rekening gebracht, welke kosten gefixeerd zijn op 10% van de netto factuurwaarde met een minimum van EUR 15,-. Indien koper de koopprijs reeds heeft voldaan, zullen bovengenoemde administratie- en behandelingskosten met de koopprijs worden verrekend.
  9.3 Retournering van geleverde zaken, om welke reden dan ook, kan slechts franco plaatsvinden indien de zaken ongebruikt en onbeschadigd zijn en verkoper door het toekennen van een “Retour Met Autorisatienummer” uitdrukkelijk heeft ingestemd met retournering van de zaken.
  9.4 Zaken die in strijd met het in artikel 9.3 bepaalde of zonder vermelding van het “Retour Met Autorisatienummer” aan verkoper worden geretourneerd, zullen worden geweigerd en op kosten van koper terug worden gezonden.
  9.5 Het in dit artikel bepaalde doet geen afbreuk aan de rechten van de koper ingevolge de wet in geen geval van verborgen gebreken aan de geleverde zaken. Koper is verplicht verborgen gebreken zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen acht dagen nadat deze hem bekend zijn geworden, schriftelijk bij verkoper te melden.
 10. Garantie
  10.1 Verkoper geeft gedurende 24 maanden na datum levering garantie op elektrische en mechanische onderdelen op eindapparatuur geproduceerd onder het label Animo. Voor alle overige onderdelen en artikelen niet door Animo geproduceerd zoals onder meer waterfilters geldt een garantietermijn van 12 maanden na levering. Defecten die voortvloeien uit normale slijtage van onderdelen, onoordeelkundig gebruik, verkalking of nalatig onderhoud vallen niet onder de garantie. Garantie geldt ook niet voor glazen binnenflessen, peilglazen en glazen kannen.
  10.2 De aansprakelijkheid uit hoofde van deze garantie beperkt zich tot de kosteloze levering van de te repareren onderdelen. Garantie op de verrichte werkzaamheden als gevolg van reparatie is drie maanden na datum van aflevering. Kosten van (de-)montage, arbeidsloon en voorrijkosten worden na deze drie maanden altijd in rekening gebracht.
  10.3 Defecte onderdelen worden door koper onder vermelding van het “Retour Met Autorisatienummer”, als bedoeld in artikel 9 van deze voorwaarden, en het type en serienummer van de machine franco aan verkoper geretourneerd.
  10.4 Bovengenoemde garantie geldt slechts indien koper aan al zijn verplichtingen jegens verkoper heeft voldaan.
 11. Aansprakelijkheid
  11.1 Verkoper is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) het niet of niet tijdig leveren van zaken voor zover dit het gevolg is van onvoorziene omstandigheden als bedoeld in artikel 7 van deze voorwaarden.
  11.2 Verkoper is niet aansprakelijk, ook niet op grond van bovengenoemde garantie, voor schade die het gevolg is van:
  a. erkeerde opslag of behandeling van de geleverde zaken door koper;
  b. ondeskundig en/of verkeerd gebruik van de geleverde zaken door koper of andere gebruikers;
  c. verwaarlozing van het onderhoud van de geleverde zaken door kopers of andere gebruikers;
  d. reparaties, vervangingen of veranderingen welke zijn verricht door andere dan door verkoper daartoe gemachtigde personen, tenzij verkoper daarin vooraf heeft toegestemd;
  e. het onoordeelkundig, dan wel niet overeenkomstig de door verkoper bijgeleverde voorschriften installeren van de zaken.
  11.3 Indien verkoper ondanks het bovenstaande aansprakelijk is voor (de gevolgen van) het niet, niet tijdig of niet juist leveren, is hij slechts gehouden tot vergoeding van de schade die het directe gevolg is van zijn tekortkoming. Verkoper is in ieder geval niet verplicht tot vergoeding van gevolgschade, daaronder begrepen onder andere bedrijfs- en vervolgschade, indirecte schade en schade wegens gederfde winst.
  11.4 Verkopers verplichting tot schadevergoeding kan de factuurwaarde van de geleverde zaken nimmer te boven gaan.
 12. Betaling
  12.1 Betaling dient contant te geschieden bij aflevering van de zaken. Onder contante betaling wordt mede verstaan bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door verkoper aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van levering, dan wel overhandiging van gegarandeerde girobetaalkaarten of bankcheques.
  12.2 Indien partijen hebben afgezien van contante betaling, dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. De betalingstermijn is te beschouwen als een fatale termijn.
  12.3 Indien koper een of meer betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt is koper vanaf de vervaldatum aan verkoper een rente verschuldigd over alle te late betalingen van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volledige maand. Tevens komen ten laste van koper alle kosten zoals incassokosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, ontstaan door niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen door koper van zijn verplichtingen. Voorts is verkoper gerechtigd bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling bij volgende afleveringen contante betaling van koper te vorderen.
  12.4 Koper kan ter zake van de betaling nooit een beroep doen op schuldvergelijking.
 13. Eigendomsvoorbehoud
  De eigendom van alle door verkoper aan koper verkochte zaken blijft bij verkoper zolang koper de vorderingen van verkoper uit hoofde van deze of soortgelijke overeenkomsten niet heeft voldaan en zolang de koper de vorderingen van verkoper wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige verbintenissen niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van rente en kosten. Koper stelt verkoper op eerste verzoek in de gelegenheid de door verkoper geleverde zaken bij koper terug te halen.
 14. Geschillen
  14.1 Op alle overeenkomsten van verkoper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  14.2 Geschillen zullen worden berecht door de rechter van de plaats van verkopers keuze.
  15.
 15. Depot
  Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Meppel nummer 04016432.